fi       Skriv ut | pdf

Vägledningstjänster som stöd för livslångt lärande

När arbetslivet och samhället förändras fattar nästan varenda en av oss under arbetskarriären flera beslut som gäller karriär- och yrkesval.  I syfte att stödja livslångt lärande behövs välfun-gerande karriär- och vägledningstjänster även för personer utanför läroanstalterna, personer som har arbete, personer som planerar att byta yrke och personer som söker studieplats. Ge-nom vägledning kan man se till att överlappande och oändamålsenlig utbildning försvinner.  Genom att förstärka Arbets- och näringsbyråernas väglednings- och rådgivningstjänster i hela landet kan man främja tillgången på kompetent arbetskraft, stödja längre arbetskarriärer och hitta utbildningsalternativ som är ändamålsenliga för individen och arbetslivet.
Vid sidan av att man i hög grad utvecklar de elektroniska rådgivningstjänsterna måste det finnas större möjligheter till personlig yrkesvägledning än för närvarande. En utmaning i valsituationer idag är att examensstrukturen, examensbenämningarna och utbildningsinnehållen kontinuerligt förnyas i takt med att näringsstrukturen och arbetsuppgifterna förändras.  Det vore också nyttigt att genom vägledning inom vuxenutbildningen kunna främja avläggandet av examensdelar och möjligheterna att studera på webben och ge vägledning om hur tidigare studier och kompetens räknas till godo.  Instruktörer och rådgivare behöver alltså utöver god aktuell kännedom om utbildningssystemet och arbetslivet också ledningsförmåga. 
 

Det finns inte bara ett riktigt val 

Skolans studiehandledning antas hitta rätt yrke för var och en och på det sättet tänker man sig att olika former av utslagning förhindras. Så enkelt är det inte. En ung person som går ut grundskolan gör sitt val av vidareutbildning i enlighet med sin dåvarande livserfarenhet och inriktning.   

Alla unga är inte ens trots god vägledning färdiga att göra entydiga val och få unga har klart för sig vilket yrke de vill ha. Å andra sidan finns det inga felaktiga val, utan man kan komma ut i arbetslivet på många sätt. Arbetslivet och uppgifterna förändras hela tiden, och även drömyrket ändrar karaktär. 

Det är utmärkt om det under den grundläggande utbildningen tänds en gnista när det gäller att välja sin egen utbildning och karriär. Yrkesvalskriteriet för den som avslutar grundskolan är ofta i första hand personens intressen.   

Vägledningen är inte uteslutande en fråga för utbildnings- och arbetsförvaltningen. Även arbetsplatserna och företagen har sin egen viktiga roll när det gäller att presentera för unga personer hurdant arbetslivet är och vad det finns för arbete.   

Gymnasiet eller en grundläggande yrkesexamen är en nödvändig och positiv utgångspunkt för en arbetskarriär och ett gott liv.  Men därefter fortsätter det livslånga lärandet som kan ske på många olika sätt och i olika skeden av arbetskarriären.  För den processen behövs goda vägledningstjänster utanför utbildningssystemet som stöd. 

Anneli Kangasvieri
direktör, undervisng och kultur
Finlands Kommunförbund
Sidan publicerad

27.3.2012