fi       Skriv ut | pdf

Meddelande om statsbidrag för planläggning av vindkraftsutbyggnad

Statsbidrag inom statsbudgeten 2011 för planläggning av vindkraftsutbyggnad förklaras lediga att sökas.

Med statsbidraget strävar man efter att främja målet att märkbart öka totaleffekten av vindkraft fram till år 2020. Målet har fastställts i den klimat- och energistrategi som statsrâdet godkänt. För att genomföra målet behövs rask planläggning av hög kvalitet, med vilken man utgående från vad som är bäst med tanke på miljön, den tekniska infrastrukturen och ekonomin anvisar områden för vindkraftverk. Områdena ska i första hand omfatta flera kraftverksenheter. I planläggningen ska byggandet av vindkraftverk anpassas till bland annat landskapet, bebyggelsen och naturmiljön.

Bidraget kan beviljas för utarbetandet av sådana planer, som uttryckligen är avsedda att styra vindkraftutbyggandet. I första hand är bidraget avsett att användas vid styrande av helhetsomfattande vindkraftsetablering i kommuner och landskap.

Om man i planen även vid sidan av vindkraft behandlar andra styrbehov, kan stödet beviljas endast för den del av planläggningens omkostnader som direkt orsakas av planläggning av vindkraftutbyggande.

Bidraget kan beviljas kommuner och landskapsförbund. Bidraget utgör högst 70 % av omkostnaderna för utarbetandet av planen.

Miljöministeriet beviljar bidragen utgående från ansökningar med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Det beviljade anslaget ftr bidragen är I 500 000 euro år 2011.

Ansökningarna ska ha kommit in till miljöministeriet senast 21.3.2011.

Ansökningsblanketten finns på Intemet på adressen www.miljo.fi > Miljöministeriet > Finansiering och understöd > Prövning underställda statsbidrag.

Ansökningsblanketter jämte blankettreferenser kommer också att finnas tillgtingliga på Intemet på adressen www. miljo.fi/aktuellt.

Mer information: överinspektör Nunu Pesu, förnamn.efternamn@ymparisto.fi​
Sidan publicerad

16.2.2011

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Ulla Hurmeranta
ledande jurist +358 9 771 2539, +358 50 382 7357

Ulla Hurmeranta ledande jurist
Telefon:
+358 9 771 2539 
Mobiltelefon:
+358 50 382 7357 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
lagstiftning om markanvändning och byggnadstillsyn