Siirry ylös
sv       Tulosta | pdf

Perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmä (pDRG) Kuntaliiton haltuun

Kuntaliitto on lunastanut hallintaoikeuden Perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmään (pDRG) Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) kanssa solmimallaan sopimuksella. FCG:llä on määräaikainen yksinomainen käyttöoikeus Kuntaliiton omistamaan ja hallitsemaan pDRG - tuotteistusjärjestelmään vuosina 2012–2019.

​pDRG on erikoissairaanhoidon tuotteistusta (NordDRG) vastaava, käyntisyy-/ diagnoosiperusteinen perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä.  Se pohjautuu perusterveydenhuollon avohoidon kontaktien aikana tallennettavien potilastietojen sekä taloushallinnossa kertyvien tietojen käyttöön. pDRG:tä on tarkoitus käyttää muun muassa perusterveydenhuollon kuntalaskutuksessa ja eri perusterveydenhuollon yksiköiden välisissä tuottavuus- ja tehokkuusvertailuissa.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat tietyissä tilanteissa, palveluita vieraspaikkakuntalaisille tuottaessaan, laskuttaa kyseisen henkilön kotikunnalta tai kolmannelta osapuolelta hoidosta aiheutuneet kustannukset.  Potilaan valinnanvapautta hoitopaikkansa valitsemisessa on laajennettu niin, että henkilön asuessa tai oleskellessa säännöllisesti tai pidempiaikaisesti  kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja, hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta (terveydenhuoltolaki 1326/2010, 47§).  Valinnanvapautta laajennetaan edelleen vuonna 2014. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 58 §:n mukaan kunta-/ kuntayhtymälaskutuksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa. Tuotteistusta ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty laissa tai sen perusteluissa. (Kuntaliiton yleiskirje 30/80/2011.) Tuotteistusjärjestelmää voidaan käyttää myös apuna hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurannassa ja kehittämisessä. 

pDRG:n kehittäminen perustuu FCG:n käynnistämään, johtamaan ja yhdessä asiakkaidensa kanssa toteuttamaan Perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointi -hankkeeseen (PETTU-hanke 2008–2010) sekä pDRG:n käyttöönottohankkeeseen (pDRG jatkohanke 2011–2013). Tuotteistusta varten kerättävät potilaan hoitoa koskevat tiedot perustuvat kansallisesti yhdenmukaisten ja suositeltujen luokitusten käyttöön. Keskeisimpiä potilaan hoitoon liittyviä tietoja ovat mm. käyntisyy/diagnoosi (ICPC/ICD) sekä erilaiset tutkimukselliset toimenpiteet kuten laboratoriokokeet ja kuvantamiset. Potilaan hoidon tarkastelu tapahtuu tietyn sairauden hoitoon liittyvinä hoidollisina kokonaisuuksina, episodeina.

Potilaskohtaisiin ja hoidon toteutusta koskeviin tietoihin yhdistetään mahdollisimman yhdenmukaisilla perusteilla lasketut kustannuslaskennan tiedot. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteet (pDRG-tuotteet) muodostetaan ryhmittelemällä kaikki ICPC-luokituksen mukaiset sairaudet ja oireet järkeviksi ryhmiksi siten, että ryhmien sisäinen kustannusvaihtelu on hyväksyttävissä ja tuotteet muodostavat sekä lääketieteellisesti että keskimääräisiltä kustannuksiltaan riittävän yhdenmukaisia kokonaisuuksia.  

Perusterveydenhuollon tuotteistuksen kehittämisestä on viime vuosina keskusteltu runsaasti. Tuotteistuksen kehittämisessä on ollut lukuisia toimijoita. Tarve voimavarojen yhdistämisestä ja tuotteistuksen yhdenmukaistamisesta ovat nousseet kuntakentältä entistä selkeämmin ja voimakkaammin  mm. terveydenhuoltolain (1326 / 2010) voimaantulon myötä.  

Kunnissa laajasti käyttöön otettavan perusterveydenhuollon tuotteistuksen järjestelmän tulee Kuntaliiton näkemyksen mukaan olla julkisyhteisön hallussa ja hallinnassa. Palvelujärjestelmän rakenteiden muutoksissa ja toimintakäytäntöjen kehittyessä tärkeää on, että perusterveydenhuollon tuotteistuksen kehittämisessä huolehditaan sen yhteensopivuudesta erikoissairaanhoidossa käytettävän järjestelmän (NordDRG) kanssa.

Kuntaliiton tytäryhtiöt sekä valtionhallinnon alaiset sektoritutkimuslaitokset voivat hyödyntää pDRG:tä omissa, ei-kaupallisissa tai kaupallisissa tarkoituksissaan. Kaupallisen käytön edellytyksenä on kuitenkin se, että ko. kaupallista toimintaa harjoittava taho ja sen palveluita käyttävä perusterveydenhuollon organisaatio ovat hankkineet pDRG:n käyttöoikeuslisenssin FCG:ltä sekä rekisteröityneet pDRG:n käyttäjäksi ja kouluttautuneet edellytetylle kirjaamis- ja muulle laatutasolle FCG:n asiakkaana.

Järjestelmä on tarkoitus saattaa tuotantokäyttöön vuoden 2014 alkuun mennessä. Käyttöönottohankkeesta kiinnostuneet ja mukaan haluavat kunnat voivat ottaa yhteyttä suoraan kansalliseen DRG-keskukseen (Petra Kokko, johtaja, etunimi.sukunimi@fcg.fi, GSM 044 566 7009; Liisa Klemola, tuotepäällikkö, etunimi.sukunimi@fcg.fi, GSM 044 546 8451).
Sivu julkaistu

30.5.2012

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat +358 9 771 2602, +358 50 596 9866
Tuija Savolainen
Erityisasiantuntija +358 9 771 2304, +358 50 569 5079

Tarja Myllärinen johtaja, sosiaali- ja terveysasiat
Puhelin:
+358 9 771 2602 
Matkapuhelin:
+358 50 596 9866 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

Tuija Savolainen Erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2304 
Matkapuhelin:
+358 50 569 5079 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Koodistot, luokitukset ja mittarit ja kuntoutus