sv       Tulosta | pdf

Seutuyhteistyö voimavarana vanhuspalvelujen kehittämisessä Jyvässeudulla

​Tarve & lähtökohta

Jyväskylän seudun kunnat päättivät vastata ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kasvuun yhdistämällä seudun kuntien voimat suunnittelutyöhön ja palveluiden järjestämiseen. Yhteistoiminnan tuloksena syntyi hankehakemus sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kuvaus

Hankkeen kautta laadittiin seudullisen vanhuspalvelujen strategiset linjaukset ja tavoitteet. Strategiatyön kautta vanhuspalvelut haluttiin taata toiminnallisesti ja laadullisesti koko seudulle järjestämällä palveluita yli kuntarajojen ja keskittämällä erityispalveluita. Jokainen kunta sitoutui linjauksiin ja tavoitteisiin. Vanhustyön strategian keskeisenä tavoitteena on linjata kehittämistyötä siten, että se osaltaan tukee hankkeessa mukana olevien kuntien asukkaiden täysipainoista ja turvallista elämää. Tavoitteena on myös mahdollistaa ihmisten asuminen kotonaan niin kauan, kuin se on tarkoituksenmukaista. Voimavaroja yhdistämällä voidaan seudulla varmistaa erityispalvelujen keskittäminen ja kustannussäästöt. Seudullisella henkilöstösuunnitelmalla varmistetaan henkilöstön ammattitaito, työolot, henkilöstön saatavuus ja hyvinvointi kaikissa kunnissa. Strategiantyön pohjalta muodostetaan pysyvä toimintamalli, joka jatkaa vuodesta 2008 eteenpäin.

Arviointi & vaikutukset

Hankekokonaisuuden päättyessä loppuraporttiin kootaan osallistujatahoilta arvio hanke kokonaisuuden ja sen osahankkeiden onnistumisesta. Hankekokonaisuuden osana on toteutettu 38 opiskelijan harjoittelua ja/tai opinnäytetyötä. Stakesin Jyväskylän alueyksikkö on aloittamassa arviointia kunta- ja palvelurakenneuudistuk sen vaikutuksesta sosiaalipalveluihin. Samalla arvioidaan hankekokonaisuuden aikaansaamia kehittämistoimia. Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö on saanut kolmivuotisen RAY-rahoituksen seudullisen vanhusasiamiehen toimintamallin kehittämiseksi ja tämä asiamies osallistuu arviointiin hankekokonaisuuden vaikutuksista palveluihin.

Juurruttaminen

Strategiatyö jalkautetaan seudulliseksi toimeenpano-ohjelmaksi, minkä toteutumista seurataan vuosittain kokoontuvassa strategian seurantaryhmässä. Seurantaryhmä koostuu kaikkien seudun kuntien vanhuspalveluiden vastuuhenkilöistä. Seurantaan on luotu yhtenäiset mittarit.

Toteuttajat

Jyväskylänseudun kunnat, Palokan, Keuruu-Multian ja Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymät, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus sekä Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter

Toimiala

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi liikunta-, kulttuuri-, koulutus-, ympäristö- ja rakentamispalvelut sekä kaavoitus.

Yhteystiedot

Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke
Jyväskylän kaupunki, Vanhuspalvelut, Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö

Sirkka Karhula, tulosaluejohtaja
014-625 667 tai 050 61591, etunimi.sukunimi@jkl.fi