(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Peruspalveluiden varhaisen puuttumisen ja varhaisen avoimen yhteistyön malli VARPU

Tarve & lähtökohta

Käytännön poikkisektorisesta yhteistyöstä syntyneet kehittämistarpeet ja valtakunnalliset sekä kunnan ennaltaehkäisevää toimintaa painottavat strategiset linjaukset.

Kuvaus

Horisontaalista yhteistyötä, sektorirajoja ylittävää toimivaa työprosessia kuvaamaan valmistui v.2005 lopussa ”Nurmijärven Varpu-malli”, varhaisen puuttumisen ja tuen malli neuvoloiden, päivähoidon ja koulun työntekijöille. Malli vahvistaa peruspalvelujen kykyä havaita ja puuttua huolta aiheuttaviin tilanteisiin silloin kun toimintamahdolllisuuksia on vielä paljon. Malli ohjaa työntekijää asiakaslähtöiseen ja moniammatilliseen  työhön sekä aitoon vuoropuheluun, dialogiin eri osapuolten välillä. Se ohjaa työntekijöitä luomaan sellaisen työskentelysuhteen  perheiden kanssa, jossa yhdessä luodaan suunnitelmaa lasten, nuorten ja perheiden pulmallisiin tilanteisiin. Malli pohjautuu  Tom Arnkilin ja Esa Erikssonin ”huolen vyöhykkeistöön”.

Varhainen puuttuminen peruspalveluissa -mallia on tehty työntekijöille tutuksi erilaisissa tiedotus-  ja koulutustilaisuuksissa ja sitä on käyty läpi tulosalueilla. Tavoitteiden eteenpäin viemisessä on johdon lisäksi ollut tärkeää kaikkien lähiesimiesten sitoutuminen. Esimiesten toiminnan ja tuen kautta mahdollistettiin motivoituminen uusien työkäytäntöjen etsimiseen, niihin kouluttautumiseen ja niiden juurtumiseen. Hyvän ja jäsentyneen verkostomaisen työskentelyn synnyttämiseksi on Nurmijärvellä varhaisen puuttumisen hankeen aikana otettu käyttöön dialogiset verkostopalaverit. Tällaisia ennakointidialogi -palavereja varten kuntaan on koulutettu verkostokonsultteja, joiden tehtävänä on organisoida verkostopalaverit.

Hankkeen aikana työntekijöitä on koulutettu kunnioittaviin, avoimiin ja dialogisiin kohtaamisiin huoli puheeksi- koulutuksissa. Huolen puheeksiottaminen on Stakesissa (Eriksson, Arnkil) kehitetty  ennakointimenetelmä, jolla tuetaan työntekijöitä tarttumaan huolitilanteisiin varhain ja tukea tarjoten niin että vuoropuhelu asiasta voi jatkua. Varhaisen puuttumisen hankkeen aikana Nurmijärven kuntaan on koulutettu huolen puheeksioton kouluttajia, jotka ovat kouluttaneet kunnan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevää henkilöstöä. Koulutukset toteutetaan vuosittain.

Nurmijärven kunnalla ja Stakesilla on yhteistyösopimus varhaisen puuttumisen toiminnan seurannan ja kehittämisen osalta. Loppuvuodesta 2006 tehtiin henkilöstölle kysely, jolla selvitettiin varhaisen puuttumisen toimintamallin tunnettavuutta ja hyödyllisyyttä. Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että varhaisen puuttumisen toimintamalli tunnetaan hyvin ja sen katsotaan edistävän yhteistyötä. Mallista on paljon hyötyä perheelle, omalle työlle sekä monisektoriselle yhteistyölle. Myös huolen puheeksiottamisen menetelmä tunnetaan hyvin ja siitä katsotaan olevan  hyötyä niin perheelle, omalle työlle kuin moniammatilliselle yhteistyölle.

Puheeksioton koulutuksista on kerätty välitöntä palautetta  ja asiaan liittyen toteutettiin kysely henkilöstölle yhteistyössä Stakesin kanssa keväällä 2008.  Kerätyn palautteen ja kyselyn mukaan koulutusta ja puheeksioton menetelmää pidetään hyödyllisenä.

Organisointi

Ydintoimijoita ovat neuvolan, päivähoidon ja koulun työntekijät sekä muut lasten ja perheiden kanssa toimivat työntekijät. Lisäksi ydintoimijoita ovat olleet neuvola- päivähoito-, koulun-ja sosiaalipalvelujen toimintaa ohjaavista tulosaluepäälliköistä koostettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän kautta on pyritty varmistamaan, että erilaiset olemassa olevat resurssit toimivat palveluprosessissa  samaan suuntaan,  varhaisen puuttumisen ja tuen mukaisesti. Sen  toiminnan kautta tuli selväksi, että ohjausryhmässä esiin tulevat asiantuntijuuden yhteensovittamiset tulevat esille myös käytännön moniammatillisessa asiakastyössä.

Ohjausryhmän esittelijänä on toiminut aluksi Varpu-hankkeen projektityöntekijä, joka vakinaisettu 1.1.2008 alkaen verkostotyönkoordinaattorin toimeksi. Toteutuksen keskeiset kumppanit ovat Stakesin Verk-ryhmä sekä Rovaniemen kaupungin perhekeskus (Napero)-hanke. Ennaltaehkäisevän työn poikkisektorinen ohjausryhmä on vakinaistettu kunnanjohtajan päätöksellä ja sen mukaisesti ja sen mukaisesti ohjausryhmä raportoi toiminnastaan kunnan johtoryhmälle.

Raportointi

Toiminnasta on raportoitu lautakunnissa ja sosiaali- terveys- ja sivistyslautakuntien puheenjohtajat ovat olleet mukana kehittämisprosessissa. Hallintokuntien sitovat tavoitteet ovat liittyneet ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen.

Arviointi & vaikutukset

Arviointi

Kyselyjen tulosten kautta on näyttöä siitä, että yhteistyörakenteiden kehittäminen yli hallintokuntarajojen on asiakkaiden kannalta myönteistä. Arviointi- palautteiden mukaan malli nähdään myönteisenä myös työntekijöiden taholta.

Lisäksi Stakes on tutkinut VARPU-mallia. Jatkuvan arvioinnin mallia on kehitetty yhteistyössä Stakesin kanssa ja tutkimusta toiminnan vaikuttavuudesta jatkuu edelleen.

Vaikutukset

Peruspalvelujen parempi kyky havaita ja puuttua varhain neuvoloissa ja päivähoidoissa havaittuihin lasten ja perheiden ongelmiin.

Haasteet

Vaikutusten seurannan mittariston kehittäminen. Laaja-alaisen hankkeen juurtuminen käytäntöön.

Avainsana

tVarhainen puuttuminen, varhainen yhteistyö, peruspalvelut, lapset, nuoret, perheet, ylisektorisuus. 

Toteuttajat

Kaikki lasten ja perheiden palveluissa toimivat työntekijät.

Toimiala

Sosiaali- ja terveydenhuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Yhteystiedot

Olli Laiho 
Nurmijärven kunta
Puh: 040-317 4105
Sähköposti: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

  

 Liitteet

 
 

 Muualla verkossa