sv       Tulosta | pdf

Terveyden edistäminen ja kansantautien ehkäisy

Terveyden edistämisellä ymmärretään kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen.  Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Terveyden edistäminen ja kansantautien ehkäisy

Kunnan tehtävänä on huolehtia kuntalaisten terveyttä edistävästä, terveyttä suojelevasta tai sairauksia ehkäisevästä toiminnasta. Terveyden edistämisessä on tarkoitus parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Myös sairaanhoitopiirien tehtävänä on ottaa huomioon alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen.

Terveyskäyttäytymiseen vaikuttaminen ja sairauksien ehkäisy edellyttää perus- ja erikoistason kitkatonta toimintaa samojen periaatteiden mukaisesti.
Kunnassa terveyden edistäminen merkitsee sitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa kunnan toiminnoissa ja kaikilla toimialoilla.

Terveys ei synny pelkästään terveyspalveluissa, vaan siihen liittyy monialainen yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen kesken. Esimerkiksi sosiaali-, koulu-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kaavoituksesta, asumisesta ja liikenteestä vastaavien toimijoiden päätöksillä voidaan vaikuttaa kuntalaisten terveyttä edistävästi.

Paikallisella tasolla yhteistyö seurakuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin sekä valtion viranomaisten kanssa on välttämätöntä laajaa hyvinvointivastuuta toteutettaessa, ongelmia ehkäistäessä ja eri toimijoiden sosiaalista vastuuta vahvistettaessa.

Kansantautien ehkäisyssä pyritään vaikuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymiseen siten, että esimerkiksi elämäntapamuutoksilla ehkäistävissä olevat sairaudet kuten diabetes, kohonnut verenpaine, osa syöpätaudeista ja tartuntataudit vähenisivät. Yksilön elämäntapavalinnoilla on suuri vaikutus oman terveyden kannalta.

Terveyskeskuksissa ehkäiseviä palveluita tarjotaan kansalaisen arkea lähellä olevina lähipalveluina mm. neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhusten luokse tehtävinä ehkäisevinä kotikäynteinä.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulee tukea työ- ja toimintakykyä ja edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa.
 

Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen

Sosioekonomisten väestöryhmien välillä on suuria terveyseroja. Toimihenkilöt ovat terveempiä kuin työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset ja eniten koulutusta saaneet ovat terveempiä kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulutuksen saaneet.
 
Parhaimpia tapoja nostaa suomalaisten terveyden tasoa on supistaa väestöryhmien välisiä terveyseroja siten, että huonoimmassa asemassa olevien terveys paranee kaikkein nopeimmin ja lähenee paremmassa asemassa olevien terveyttä.

Kuntaliitto osallistuu terveyden edistämisen, terveyserojen kaventamisen ja kansansairauksien ehkäisyn osalta palvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön ja valtakunnallisen ohjauksen valmisteluun. Kuntaliitto ohjaa ja neuvoo kuntia sekä ajaa kuntien etua juridisissa, hallinnollisissa ja sisällöllisissä asioissa.


Sisältö tarkistettu:
31.1.2017 Paahtama Soile

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Soile Paahtama
Erityisasiantuntija +358 9 771 2620, +358 50 511 0957

Soile Paahtama Erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2620 
Matkapuhelin:
+358 50 511 0957 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Arkeen voimaa -projekti

 

 Kunnat.netissä

 
 

 Muualla verkossa