sv       Tulosta | pdf

Vanhuspalvelulaki

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli niin sanottu vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013.

Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on myös parantaa iäkkäiden henkiöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen.

Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan laissa vanhuuseläkeikäistä (63+) väestöä. Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka toimintakyky on heikentynyt ikään liittyvien syiden vuoksi.

Laki täydentää muuta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja painottuu sosiaalihuoltoon. Terveydenhuollon palveluista on säädetty terveydenhuoltolaissa.

Vanhuspalvelulaissa ei ole säädetty uusista lakisääteisistä palveluista. Keskeiset iäkkäiden henkilöiden käyttämät sosiaalipalvelut, kuten kotipalvelut, omaishoidon tuki, palveluasuminen ja laitoshoito ovat edelleen määrärahasidonnaisia.

Vanhuspalvelulain kustannukset ovat arviolta 151 miljoonaa vuodessa, josta valtionosuus on 82 miljoonaa euroa.

Vanhuspalvelulaista on Kuntaliiton yleiskirje, jonka liitteenä on sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton muistio vanhuspalvelulain toimeenpanosta ja tulkinnasta. 

Lain keskeinen sisältö

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Kunnan on laadittava valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja arvioitava vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua (sovelletaan 1.1.2014 alkaen). Kunnan on osoitettava riittävät voimavarat suunnitelman toteuttamiseksi.

Vanhusneuvosto

Kunnan on asetettava vanhusneuvosto viimeistään 1.1.2014. Vanhusneuvosto osallistuu muun muassa ikääntynyttä väestöä koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Hyvinvointia edistävät palvelut

Ikääntyneelle väestölle on tarjottava neuvontapalveluja ja riskiryhmille terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä.

Palvelutoimintaa ohjaavat periaatteet

Huomiota kiinnitetään erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.  Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen hoitopaikkaan annettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa.

Palvelutarpeiden selvittäminen, palvelusuunnitelma ja päätös

Iäkkään henkilön palvelutarpeet on selvitettävä monipuolisesti ja hänelle on laadittava palvelusuunnitelma. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada myönnetyt palvelut viimeistään kolmessa kuukaudessa päätöksestä.

Asiantuntemus ja vastuutyöntekijä

Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tukemista ja palvelujen järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta.  Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. Jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujensa yhteensovittamisessa, hänelle on nimettävä vastuutyöntekijä. Näitä molempia sovelletaan 1.1.2015 alkaen.

Henkilöstö, toimitilat, johtaminen ja omavalvonta

Henkilöstön ja tilojen tulee vastata asiakkaiden tarpeita ja johtamisen tulee olla asiakaslähtöistä. Toimintayksikölle on laadittava omavalvontasuunnitelma (sovelletaan 1.1.2015 alkaen).

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, hänen on tehtävä siitä viipymättä ilmoitus sosiaalitoimelle. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava sosiaalitoimelle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoksesta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.

Odotusaikojen julkaiseminen

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa palvelut.Sisältö tarkistettu:
26.6.2013 Virnes Eevaliisa

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Eevaliisa Virnes
Erityisasiantuntija +358 9 771 2364, +358 50 357 3478
Sami Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies +358 9 771 2623, +358 50 341 3349

Eevaliisa Virnes Erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2364 
Matkapuhelin:
+358 50 357 3478 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
vanhuspalvelut
kotipalvelut
omaishoito
asumispalvelut
laitoshoito

Sami Uotinen Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies
Puhelin:
+358 9 771 2623 
Matkapuhelin:
+358 50 341 3349 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
sosiaalihuollon lakiasiat
sosiaalihuollon tietosuoja