sv       Tulosta | pdf

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Sisällysluettelo:

 

Omaishoidon tukea sai vuoden 2012 aikana noin 40 600 henkilöä, joista 65 vuotta täyttäneitä oli 67 %, 18–64 -vuotiaita 19 % ja 0–17-vuotiaita 14 %. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä hoitajia on 40 500, joista 52 % on 65 vuotta täyttäneitä.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kunnassa. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa talousarviossa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin.

Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määristä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa.

Hoitopalkkio

Omaishoidon tuki sisältää aina rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on 1.1.2015 lukien vähintään 384,67 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio on kuitenkin vähintään 769,33 euroa kuukaudessa, jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä.

Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys. Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Indeksitarkistus on 1.1.2015 lukien noin 0,96 %.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 0,96 prosentin korotus tehdään 1.1.2015 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. (STM Kuntainfo 4/2014)

Palvelut hoidettavalle

Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion rinnalla tarvittavat palvelut hoidettavalle. Omaishoidon tukeen sisältyviä tai sitä täydentäviä palveluja voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai lyhytaikainen laitoshoito.

Omaishoitajan tukeminen

Omaishoitajan tuen tarve ja tukimuodot kartoitetaan hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö.

Omaishoitajalle järjestettävä vapaa

Hoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Kunta voi harkintansa mukaan järjestää edellä mainituille sitovaa hoitotyötä tekeville omaishoitajille vapaapäiviä enemmän kuin kolme vapaapäivää kuukaudessa sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Kunta voi järjestää vapaapäiviä ja virkistysvapaita myös muille kuin sitovaa hoitotyötä tekeville omaishoitajille.

Lakisääteisten vapaapäivien ja virkistysvapaiden pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää. Hoitopalkkion maksaminen muiden vapaapäivien ajalta on kunnan päätettävissä. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaiden aikana.

Sijaishoito omaishoitajan vapaan aikana

Omaishoidon tuesta annettuun lakiin on lisätty säännös sijaishoidosta omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana. 1.8.2011 voimaan tulleen 4 a §:n mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa. Sijaishoitajan on täytettävä omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n 3 kohdan edellytykset eli hoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Sijaishoito voidaan järjestää tällä tavoin, jos omaishoitaja siihen suostuu. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely toteutetaan ottamalla huomioon hoidettavan henkilön mielipide. Järjestelyn on myös arvioitava olevan hoidettavan henkilön edun mukainen.

Lain 4 a §:n 2 momentissa säädetään niistä seikoista, joista sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa on sovittava. Näitä ovat sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrä ja maksutapa, toimeksiantosopimuksen voimassaolo sekä tarvittaessa muut sijaishuoltoa koskevat seikat. Tarvittaessa on myös sovittava sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen kuten omaishoitajan. Kunnan on päätettävä sijaishoitajalle maksettavan palkkion määräytymisperusteista. Sijaishoitaja rinnastuu työoikeudellisen asemansa sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturvan osalta omaishoitajaan.

Sijaishoito on yksi tapa järjestää omaishoitolain 4 §:n 1 momentin tarkoittamia omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä. Sijaishoidon avulla voidaan myös järjestää myös muita omaishoitajan vapaapäiviä tai virkistysvapaita. Muita tapoja omaishoitajan vapaiden järjestämiseen ts. hoidettavan hoidon järjestämiseen hoitajan vapaan aikana ovat hoito kunnan itse toteuttamien palvelujen avulla, hoidon ostaminen muilta palveluntuottajilta ja palvelusetelin antaminen hoidon järjestämiseksi. Kunta määrittää mitä tapoja kunnassa käytetään omaishoitajan vapaan järjestämiseen.

Sijaishoitajan kanssa tehtävä toimeksiantosopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi. Jos sopimus on voimassa vuodenvaihteessa, hoitopalkkion määrää tarkistetaan omaishoidon tuesta annetun lain 6 §:n mukaisesti. (STM Kuntainfo 5/2011) 

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Omaishoidon tuesta laaditaan hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tiedot myös omaishoitajan hoitotehtävää tukevista sosiaalipalveluista. Hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään omaishoitosopimukseen.

Päätös omaishoidon tuesta

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavana olevan henkilön kotikunnan sosiaalipalveluja tai omaishoidon tukiasioita hoitavasta yksiköstä. Omaishoidon tuen hakijana on hoidettava, jolle annetaan tuesta kirjallinen päätös. Jos päätös on osittain tai kokonaan kielteinen, hylkäämisen perusteet ilmoitetaan päätöksessä. Jos omaishoitajalle järjestetään omaishoitoa tukevia sosiaalipalveluja, myös hänelle annetaan palveluista päätös. Yksittäisen asiakkaan palveluista päättää yleensä sosiaalitoimen viranhaltija. Päätökseen tyytymättömällä asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen.

Omaishoitosopimus

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus, joka sisältää tiedot hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta, hoitajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen sekä hoitajan muiden vapaapäivien ja virkistysvapaiden järjestämisestä sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Omaishoitosopimus laaditaan toistaiseksi ja vain erityisestä syystä määräaikaisena.

Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajien eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Kunnan on järjestettävä omaishoitajille tapaturmavakuutuslain 57 § 1 momentissa tarkoitettu niin sanottu vapaaehtoinen tapaturmavakuutus omaishoitotyössä sattuvan tapaturman varalta.

Omaishoidon tukea on käsitelty Kuntaliiton yleiskirjeessä 25/80/2005, 21.12.2005 sekä sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa 2005:30 Omaishoidon tuki – Opas kuntien päättäjille.

Sisältö tarkistettu:
18.12.2014 Virnes Eevaliisa

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Eevaliisa Virnes
Erityisasiantuntija +358 9 771 2364, +358 50 357 3478
Sami Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies +358 9 771 2623, +358 50 341 3349

Eevaliisa Virnes Erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2364 
Matkapuhelin:
+358 50 357 3478 
Faksi:
+358 9 771 2652 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
vanhuspalvelut
kotipalvelut
omaishoito
asumispalvelut
laitoshoito

Sami Uotinen Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies
Puhelin:
+358 9 771 2623 
Matkapuhelin:
+358 50 341 3349 
Faksi:
+358 9 771 2652 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
sosiaalihuollon lakiasiat
sosiaalihuollon tietosuoja

 

 Liitteet

 
 
 

 Kunnat.netissä

 
 

 Muualla verkossa