sv       Tulosta | pdf

Ikääntyneiden palvelutSuunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Kunnan on vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja kunnan muuta strategista johtamista.

​Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.

Suunnitelma on otettava huomioon myös valmisteltaessa terveydenhuoltolain 12 §:ssä tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja sen raportointia. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran vuodessa laajempi hyvinvointikertomus. Vanhusneuvosto on otettava mukaan suunnitelman valmisteluun.

Suunnitelman sisältö

Vanhuspalvelulain mukaan suunnitelmassa

  1. arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila
  2. määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen kehittämiseksi  
  3. määritellään toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja arvioidaan voimavarat, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi
  4. määritellään eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa ja
  5. määritellään, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen, julkisten tahojen, yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan.

Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on vanhuspalvelulain 6 §:n mukaan kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot.

Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi on perusteltua kytkeä osaksi hyvinvointikertomusta ja siihen liittyvää raportointia. Vanhusneuvosto on otettava mukaan palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

 


Sisältö tarkistettu:
10.8.2015 Virnes Eevaliisa

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Eevaliisa Virnes
Erityisasiantuntija +358 9 771 2364, +358 50 357 3478

Eevaliisa Virnes Erityisasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2364 
Matkapuhelin:
+358 50 357 3478 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
vanhuspalvelut
kotipalvelut
omaishoito
asumispalvelut
laitoshoito

 

 Kunnat.netissä