(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Palkkatuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille.

Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset. Valtion virastolle ja laitokselle voidaan osoittaa määrärahoja työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin noudattaen pääsääntöisesti, mitä palkkatuesta on säädetty.

Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä, joissakin tapauksissa enintään 90 % perustuen määrästä. Tuen määrään vaikuttavat työnhakijaan ja työnantajaan liittyvät seikat.

Sosiaalisille yrityksille voidaan myöntää palkkatukea muista yrityksistä poikkeavin ehdoin. Sosiaaliselle yritykselle vaikeasti työllistyvän työllistämiseksi voidaan myöntää perustuki korotettuna enintään 90 prosentin lisäosalla kahdeksi vuodeksi. Vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi voidaan myöntää palkkatuki korotettuna lisäosalla niin, että perustuen ja lisäosan yhteenlaskettu määrä on 50 prosenttia palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1 300 euroa kuukaudessa.

Vajaakuntoisen palkkaamiseksi myönnettävä palkkatuki voi olla enintään 75 prosenttia palkkakustannuksista.

Palkkatuki voi olla enintään 50 prosenttia palkkauskustannuksista, jos tuella palkattava on:

  1. pitkäaikaistyötön
  2. vaikeasti työllistyvä
  3. ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään kuusi kuukautta ennen palkkatuen myöntämistä
  4. vailla ammatillista koulutusta
  5. yli 50-vuotias
  6. oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 11 §: nojalla.

Mainitut enimmäisrajat koskevat kaikkia elinkeinotoiminnan harjoittajina pidettäviä työnantajia.

Työnantaja hakee palkkatukea Hakemus palkkatuesta -lomakkeella siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata. Yrityksille on oma hakemuslomake Yrityksen ja sosiaalisen yrityksen hakemus palkkatuesta.

Palkkatukiseteli

Työnhakija voi käyttää omatoimisen työnhaun tukena palkkatukiseteliä tai sanssikorttia, jonka työ- ja elinkeinotoimisto hänelle antaa. Palkkatukiseteli osoittaa, että työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea setelin haltijan palkkauskustannuksiin. Työnantajaan liittyvät tuen myöntämisen edellytykset tutkitaan erikseen.

Palkkatukea koskeva lainsäädäntö on muuttumassa vuoden 2015 alussa.

Lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistoista

Lähde: Työ- ja elinkeinominsteriö 

Sisältö tarkistettu:
30.9.2014 Eskonen Tommi

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Erja Lindberg
Pääsihteeri, työllisyyspoliittinen kuntakokeilu +358 9 771 2497, +358 50 381 4096

Erja Lindberg Pääsihteeri, työllisyyspoliittinen kuntakokeilu
Puhelin:
+358 9 771 2497 
Matkapuhelin:
+358 50 381 4096 
Faksi:
+358 9 771 2569 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
työllisyyspoliittisen kuntakokeilun pääsihteeri

 

 Muualla verkossa